top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní“ podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je PN Corporation s.r.o. se sídlem: Tržiště 10, Praha 1, 118 00, IČ: 26720329, DIČ: CZ26720329 na základě kupní smlouvy uzavřené s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující všechna ustanovení výslovně přijímá. V případě, že se smlouva odlišuje od ujednání obchodních podmínek, resp. ujednání ve smlouvě jsou odchylná od ujednání v obchodních podmínkách, má ustanovení smlouvy přednost před ustanovením obchodních podmínek

 

Kupující považuje ujednání obchodních podmínek za rozumně očekávané.

 

Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Tyto obchodní podmínky platí výlučně. Jakékoliv obchodní podmínky Kupujícího, existují-li, se na vzájemné vztahy nepoužijí.

 

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.face-concept.com.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností, a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online videí, kurzů, workshopů, členských programů, jednotlivých programů, náklady na dodání účtovány nejsou. 

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku, podá zákazník kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ nebo „REZERVACE“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky/rezervace ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce/rezervaci jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

 

Vlastnické právo k produktům/zboží (vyjma videí online a služeb v salonu) přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA

Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. ZPŮSOB ÚHRADY

Cenu produktu/zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním/rezervačním formuláři.

 

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

 

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA a  MasterCard

 • rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

 • bankovním převodem na základě faktury

 

Platba je jednorázová. 

 

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

 

Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů od přijetí platby, není-li uvedeno jinak.

 

Kupující, který je spotřebitel, tímto výslovně souhlasí s dodáním produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Přístupové údaje k online produktům/službám či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online videa, vzdělávací programy, kurzy, knihy, členské programy, jednotlivé programy, workshopy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

V případě zjištění o neoprávněném šíření, pořizování audio, video nebo jiných nahrávek či kopií produktu nebo jakékoliv jeho části, o sdílení produktu nebo jakékoliv jeho části na veřejně či neveřejně přístupných místech nebo o postoupení či umožnění přístupu do online sekce je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé shora uvedené provinění, přičemž každým jednotlivým proviněním se rozumí zejména nikoliv však výlučně pořízení každé jedné kopie, každé jednotlivé zveřejnění produktu nebo jeho části nebo umožnění každého jednoho přístupu do online sekce. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

S odkazem na ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže kupující, který je spotřebitel, od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, přičemž v rámci bodu 5.3. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasil s dodáním produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Pokud je kupní smlouva uza­vřena pro hmotné produkty pomocí prostředků komu­nikace na dálku (v inter­ne­tovém obchodě), má spotřebi­tel v souladu s § 53 odst. 7 občan­ského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém pří­padě spotřebi­tel kon­tak­tuje prodá­va­jícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uve­dením čísla objed­návky, data nákupu a čísla účtu pro vrá­cení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na něk­teré z provo­zoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

 

Toto ustanovení zákona však nelze chá­pat jako možnost bez­plat­ného zapůjčení zboží. Spotřebi­tel v pří­padě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí doda­vateli vydat vše, co na zák­ladě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezi­dobí bylo Zboží zničeno nebo spotře­bováno), musí spotřebi­tel poskyt­nout peněži­tou náhradu jako pro­ti­hod­notu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrá­cené Zboží poškozeno jen částečně, může prodá­va­jící uplat­nit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrá­ce­nou kupní cenu. Prodá­va­jící je v takovém pří­padě povi­nen vzniklou škodu prokázat. Prodá­va­jící spotřebiteli v takovém pří­padě vrací jen takto sníže­nou kupní cenu.

 

Právo odstoupit od smlouvy uza­vřené za použití prostředků komu­nikace na dálku se podle § 54 Zákona č. 40/1964 Sb., občan­ského zákoníka nevz­tahuje na smlouvy o uby­tování, dopravě nebo využití vol­ného času, pokud doda­va­tel posky­tuje tato plnění v určeném ter­mínu nebo době. To zna­mená, že podle zákona nelze vzdělá­vací work­shopy zak­oupené přes inter­net vracet a požadovat vrá­cení peněz, jako je to možné u jiného zboží koupeného v online obchodě.

 

Na kupní cenu, která má být kupu­jícímu vrá­cena, může prodá­va­jící navíc započíst své skutečně vynaložené nák­lady spo­jené s vrá­cením Zboží (nák­lady na přepravu, admin­is­tra­tivní poplatky apod.).

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebi­tel dále nemá, v pří­padě smluv:

 • na posky­tování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souh­lasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupu­jícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku audio a video nahrávek a počí­tačových pro­gramů, porušil-i Kupu­jící jejich orig­inální obal,

 • na dodávku novin, peri­odik a časopisů,

 • spočí­va­jících ve hře nebo loterii.

 

Prodá­va­jící si vyhrazuje právo na zrušení objed­návky u zboží označeného pojmem „Momen­tálně nedos­tupné” v pří­padě, že zboží již není možné dodat ani nahra­dit jiným mod­elem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samot­ným vznikem kupní smlouvy neak­cep­tuje. Prodá­va­jící zákazníka o této situaci infor­muje. Byla-i část nebo celá objed­návka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vrá­ceny na účet.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 5 dní po době splatnosti;

 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt / zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

 

Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 

Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@face-concept.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi (faktura) a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

 

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající rovněž neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line videa, vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do online kurzu, workshopu, zákazník rozumí, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu, workshopu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, záleží pouze na zákazníkovi a prodávající, stejně jako autoři videí a online kurzů za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Prodávající, nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu.

Veškeré informace v online kurzech na webu www.face-concept.com vychází pouze z vlastních zkušeností autorky a týmu autorů, kteří se na kurzech podíleli. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná, a nepřesná, a proto prodávající ani autoři projektu nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních. Informace zmíněné v programu jsou nezávazná doporučení, které nelze aplikovat na každého Zákazníka.

Po celou dobu trvání tohoto online kurzu je zákazník plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch zákazníka závisí nejen na znalostech získaných díky zakoupenému produktu, ale také na faktorech, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. zdravotní stav, dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, motivace zákazníka apod.

Před zahájením využívání produktů prodávající doporučuje zákazníkovi poradit se s ošetřujícím lékařem, a to zejména v případě jakéhokoliv zdravotního handicapu. Při zohlednění všeho úsilí pro vytvoření nabízených produktů nemůže autorský tým garantovat všem zákazníkům dosažení výsledků, které jsou prezentovány na webu www.face-concept.com. Prodávající vyvinul maximální úsilí a péči, aby zákazník dosáhl co nejlepších výsledků.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

 

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 

Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2020 Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.face-concept.com, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. 

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.face-concept.com a je označena datem účinnosti.

Veškeré objednávky se vždy řídí verzí obchodních podmínek platných v době zaslání objednávky, a tudíž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Praze, dne 1.6.2020                                                   

bottom of page