top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost:

PN Corporation s.r.o., provozující značku The FACE CONCEPT, 

Se sídlem: Tržiště 10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 26720329, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  89470

(dále jen jako "společnost PN Corporation")

Kontaktní údaje správce obchodních údajů: Pavlína Němcová 

Telefon: +420 601601804

E-mail: info@face-concept.com 

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných českých i evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování vašich osobních údajů vysvětlujeme níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s vaším výslovným souhlasem, případně na základě jiného právního titulu, pokud je tento dán a striktně dle příslušných právních předpisů.

Každá fyzická osoba, která nám uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů (také jako „subjekt“) je povinna si dokument „Politika ochrany soukromí“ (také jako „zásady“) pečlivě přečíst a v případě, že čemukoliv nerozumí, obrátit se na naše výše uvedené kontaktní údaje k vysvětlení. Přečtěte si pečlivě zásady ještě dříve, než udělíte souhlas ke konkrétnímu zpracování nebo dříve, než učiníte jakoukoliv aktivitu, na základě které dojde ze strany společnosti PN Corporation ke zpracování vašich osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou informace, na základě kterých je možné vás identifikovat, jako například vaše jméno, e-mail nebo poštovní adresa. Osobním údajem je také takový údaj, na základě kterého je možno vás ve spojení s jiným dostupným údajem identifikovat – například mobilní telefon. Společnost PN Corporation neshromažďuje vaše osobní údaje s výjimkou případů, kdy takové údaje dobrovolně poskytnete (např. při registraci e-mailových newsletterů, účastí v průzkumu nebo soutěži, provedením rezervace, objednáním zboží či online tréninku nebo žádostí o informace). Souhlas ke zpracování osobních údajů nejčastěji projevujete zaškrtnutím příslušného políčka s informací o zpracování. Projeveným souhlasem udělujete správci souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v rozsahu daném konkrétním případem dle těchto zásad a podmínek zde uvedených. Pokud žádáte o konkrétní službu či je právní titul zpracování daný zákonem (například daňové předpisy), informujeme vás o způsobu zpracování pro konkrétní účely těmito zásadami. Nikdy nepožadujeme rozsah údajů širší, než je nutný pro daný konkrétní účel. Pokud kterýkoliv údaj k danému účelu již nepotřebujeme, ihned jej bezpečně likvidujeme.

Účelem zpracování osobních údajů je účel uvedený v daném konkrétním případě. Může se jednat zejména o zajištění odpovědi na vaše dotazy, splnění vašich požadavků nebo o to, abychom vás informovali o výsledcích soutěže, dále také o nabízení produktů a služeb, poskytování informací a materiálů týkajících se produktů nebo reklamních kampaní a zasílání pozvánek na akce, soutěže, informování o novinkách, a toto vše poštou, osobně i elektronickými prostředky komunikace. Uvedený souhlas může zahrnovat i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Pokud je právním titulem zpracování váš souhlas, pak jej nejste povinni udělovat. Souhlas je vždy zcela dobrovolný. V případě poskytnutí souhlasu máte práva dle příslušné právní úpravy, viz články 8 a 9 níže.

Společnost PN Corporation zaručuje, že vaše osobní údaje neprodá ani nepronajme žádné třetí osobě. Může se však stát, že vaše údaje budeme nuceni poskytnout třetí osobě v případech, kdy k tomu budeme povinni ze zákona, případně v reakci na vymahatelné požadavky státních úřadů. Společnost PN Corporation nebude využívat vámi poskytnuté osobní údaje k rozhodování, které by bylo založeno na automatizovaném zpracování a mělo by pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýkalo.

Pro jednotlivé účely jsou podmínky zpracování následující:

A) NEWSLETTER

Newsletter obsahuje informace o novinkách, nabídkách a další informace o našem internetovém obchodě www.face-concept.com a o dalších značkách spolupracujících se společností PN Corporation. V newsletteru vám budeme zasílat individuálně přizpůsobenou reklamu na produkty a služby, případně nabídky k účasti v kampaních, jako jsou spotřebitelské soutěže nebo testování produktů. Obchodní sdělení budou zasílány elektronickými prostředky a mohou rovněž obsahovat nabídku výrobků a služeb třetích osob z oblasti kosmetiky a péče o tělo. Rozsah takto zpracovávaných údajů je zejména e-mail a pokud nám informaci sdělíte nebo předáte, pak rovněž Vaše jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo a adresa.

Přihlášením k odběru newsletteru prohlašujete, že souhlasíte s tím, abychom za účelem sestavení personalizovaných nabídek vyhodnocovali vaše chování na našich webových stránkách tak, abychom pro vás mohli sestavit obsah, který bude odpovídat vašim požadavkům a zájmům a zařadili vás do marketingové databáze pro přímý marketing.

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány po dobu neurčitou, ne však déle než svůj souhlas odvoláte. Právním titulem zpracování je souhlas. Zpracování nepřekročí dobu trvání účelu.

Pokud nadále nechcete newsletter dostávat, můžete se kdykoliv odhlásit. Odkaz na odhlášení je uveden v každém newsletteru. Poté budete provedeni procesem zrušení odběru, případně nám zašlete odvolání vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru (oznámení o vyřazení z databáze) e-mailem.

 

B) KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Rozsah pro tento účel je pouze vaše jméno, příjmení, pohlaví a e-mail, předmět dotazu a konkrétní zpráva, případně připojená příloha. Pokud je to nezbytné pro váš dotaz, můžete vložit také telefonní číslo, adresu, doplňující adresné údaje a datum narození. Tyto údaje použijeme pouze pro vyřízení vámi položeného dotazu.

Takto získané osobní údaje budeme užívat výlučně po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho dotazu, případně při související komunikaci.

Obdobným způsobem bude s vašimi osobními údaji naloženo, pokud nám položíte dotaz prostřednictvím e-mailu či telefonní linky.

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány po dobu vyřízení dotazu a 14 dní poté z důvodu případného navazujícího dotazu.

Právním titulem zpracování je Vaše žádost o vyřízení dotazu.

Některé Vaše stížnosti či uplatnění práv mohou být uchovány déle z důvodu možné kontroly orgánu dozoru, pokud takto činíme, snažíme se vždy o minimalizaci rozsahu s ohledem na plnění konkrétní právní povinnosti.

C) SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Pokud se účastníte některé námi pořádané marketingové akce, zahrnující rovněž spotřebitelské soutěže, udělujete nám souhlas s užitím vámi poskytnutých údajů následujícím způsobem.

Vámi poskytnuté osobní údaje, jimiž mohou být zejména vaše jméno a příjmení (případně též další údaje, jejichž poskytnutí vyplývá z pravidel příslušné soutěže a registračního formuláře, jímž se přihlašujete do této soutěže) budeme užívat za účelem dané marketingové akce dle jejích pravidel,Tento účel zahrnuje především následující operace zpracování: realizace a vyhodnocení dané soutěže, resp. předání výher, průzkum trhu, nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zařazení do databáze pro přímý marketing, zasílání personalizovaného obsahu dle zjištěných preferencí uživatele zahrnující související profilování.

Takto získané údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem ke shora uvedenému účelu zpracování, tato je pro jednotlivé operace nastavena takto: vedení a vyhodnocení soutěže po dobu trvání soutěže a 90 dní poté a pro ostatní operace po dobu neurčitou, nejdéle do doby odvolání souhlasu.

Právním titulem je registrace do soutěže, resp. souhlas s pravidly soutěže a s těmito zásadami.

3.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické a listinné, pokud je to vhodné s ohledem na daný účel, resp. prostředky zpracování.

Společnost PN Corporation zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanoveným účelům. Společnost PN Corporation vše činí tak, aby průběžně hodnotila zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Společnost PN Corporation dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

4. OMEZENÉ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Za účelem zpracování vašeho požadavku může být zapotřebí, aby společnost PN Corporation předala vaše osobní údaje jiným společnostem ; seznam společností je uveden níže. Může být rovněž zapotřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno shora, souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů. Poskytovatelé služeb mohou být například pověřeni zasíláním vzorků výrobků, distribucí propagačních materiálů, realizací soutěží, expedicí zboží, rozesíláním reklamních materiálů nebo jinými činnostmi. Společnost PN Corporation vyžaduje, aby se tyto subjekty zavázaly, že budou osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny a v souladu s podmínkami o zpracování osobních údajů.

 

Mezi zpracovatele patří tyto kategorie společností:

Přepravní společnosti

Marketingové společnosti

Účetní společnosti

Auditorské společnosti

Společnosti poskytující právní služby

Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním

Společnosti poskytující IT služby

Společnosti zabývající se internetovým marketingem

Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci

Jakékoliv jiné předávání vašich osobních údajů, než shora uvedené, předem vyžaduje váš výslovný souhlas. Společnost PN Corporation vyžaduje, aby všichni externí poskytovatelé služeb uchovávali vaše osobní údaje výhradně podle našich specifikací a v souladu s touto politikou ochrany soukromí, a dále v souladu se zákonnými požadavky na zpracování údajů.

 

5. INFORMACE UKLÁDANÉ AUTOMATICKY PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demagrafických údajích uživatelů používáme soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI).

 

 6. PLUG-IN MODULY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ / INTEGRACE PROSTŘEDNICTVÍM SHARIFF

Na našich webových stránkách používáme plug-in moduly („plug-in moduly“) sociálních sítí, zejména tlačítka „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“ poskytovatele „Facebook“, jehož stránky facebook.com jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.  Plug-in moduly jsou obvykle označeny logem Facebook. Kromě služby Facebook využíváme plug-in moduly služeb „Google+“ (Poskytovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „Twitter“ (Poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103), „Pinterest“ (Poskytovatel: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) a „Instagram” (Poskytovatel: Instagram, Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA). 

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se rozhodli nepoužít na našich webových stránkách přímé plug-in moduly sociálních sítí. Namísto toho využíváme řešení „Shariff“. Pomocí řešení Shariff jsme schopni sami určit, zda a kdy mají být data provozovateli příslušné sociální sítě předána. Z tohoto důvodu nedochází při návštěvě webových stránek k prakticky žádnému automatickému přenosu dat do sociálních sítí, jako jsou Facebook, Google+, Twitter nebo Pinterest. Pouze v případě, kdy sami aktivně kliknete na příslušné tlačítko (např. „Předat“, „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“) váš webový prohlížeč naváže spojení se servery příslušné sociální sítě, tj. kliknutím na dané tlačítko souhlasíte s tím, že váš internetový prohlížeč naváže spojení se servery příslušné sociální sítě a přenese údaje o vašem používání provozovateli příslušné sociální sítě.

Na povahu a rozsah dat, jež jsou následně sociálními sítěmi shromažďována, nemáme žádný vliv. Podrobnější informace o účelu a rozsahu shromažďování a dalšího zpracování a používání dat příslušnými sociálními sítěmi a o vašich právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromého prostoru v tomto ohledu si prosím prostudujte pravidla ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí – pro Facebook na adrese http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Další informace o používání dat ve službách „Google+“ nebo „Twitter“ naleznete na stránkách http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ nebo http://twitter.com/privacy, pro službu Pinterest na stránce http://about.pinterest.com/privacy/ a pro službu Instagram na webu https://help.instagram.com/155833707900388 ). 

 

7. PŘIHLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

PŘI REGISTRACI NEBO PŘIHLÁŠENÍ K ZÁKAZNICKÉMU ÚČTU The Face Concept  MÁTE TAKÉ MOŽNOST SE AUTENTIZOVAT A TUDÍŽ ZAREGISTROVAT NEBO PŘIHLÁSIT POMOCÍ VAŠEHO STÁVAJÍCÍHO PROFILU NA JEDNÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ: FACEBOOK, Instagram NEBO GOOGLE+.

 

Pro tento účel naleznete na registrační nebo přihlašovací stránce příslušné symboly jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí podporovaných našimi webovými stránkami. Před navázáním spojení s poskytovatelem musíte výslovně potvrdit, že souhlasíte se zpracováním a přenosem následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a údaje z profilu.

Popis procesu:

Po kliknutí na příslušný symbol se otevře nové okno (aplikace), do kterého musíte zadat své přihlašovací údaje k dané sociální síti. Po úspěšném přihlášení vás sociální síť informuje o tom, které údaje (jméno a e-mailová adresa) nám budou pro účely autentizace v rámci procesu registrace nebo přihlášení předány. Pokud potvrdíte svůj souhlas s předáním těchto údajů, pak budou do příslušných polí přeneseny údaje potřebné pro registraci. Údaje, které vyžadujeme pro registraci nebo přihlášení, jsou (i) vaše jméno a (ii) vaše e-mailová adresa.

 

Teprve poté, co potvrdíte svůj výslovný souhlas s použitím potřebných přenesených údajů, vaše data uložíme a začneme je používat pro účely uvedené v bodě číslo 2. V rámci procesu autentizace nedochází k navázání žádného propojení mezi vytvořeným zákaznickým účtem The FACE CONCEPT a vaším účtem v příslušné sociální síti. 

Za účelem provedení procesu autentizace v rámci registrace či přihlášení je příslušnému poskytovateli sociální sítě předána vaše IP adresa. Na účel a rozsah shromažďování a dalšího použití údajů provozovatelem příslušné sociální sítě nemáme žádný vliv. Podrobnější informace související s touto problematikou naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.

 

8. POUČENÍ O PRÁVECH DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PLATNÉ DO 24. 5. 2018

Berete na vědomí, že máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva uvedená v ustanoveních § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jste si vědomi skutečnosti, kdy je a kdy není poskytnutí osobních údajů pro dané účely nezbytné. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací společnosti PN Corporationa třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Máte možnost zdarma odmítnout zasílání nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením a to nejpozději při zasílání každé jednotlivé zprávy. Máte dále právo požádat společnost PN Corporation o informaci o zpracování vašich osobních údajů, tj. máte právo tzv. přístupu k údajům, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se můžete obrátit na Správce.

9. POUČENÍ O PRÁVECH DLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČINNÉ

OD 25. 5. 2018

1. PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

2. PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

3. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

4. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

5.   PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

6. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je správcem prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

7. KONTAKT, ŽÁDOST O INFORMACE, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, ZABLOKOVÁNÍ, SMAZÁNÍ

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

 

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní. O ukončení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv požádat také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

8. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Přijali jsme technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, změnou nebo před jejich zpřístupněním jakoukoliv třetí stranou. Námi používané bezpečnostní procedury jsou pravidelně vylepšovány s ohledem na technologický vývoj.

9. AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ

Části této politiky ochrany soukromí můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte politiku ochrany soukromí, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Společnost PN Corporation je oprávněna v případě potřeby zásady změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování již odsouhlaseného, resp. započatého na základě jiného právního titulu.

bottom of page